இந்து சமயம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Latest topics
» சித்திரை-நமது புத்தாண்டுத் தொடக்கம்.
by Dheeran Tue Apr 12, 2022 8:21 am

» மீண்டும் வருக
by Dheeran Fri Oct 02, 2020 11:08 am

» கே இனியவன் ஆன்மீக கவிதைகள்
by கே இனியவன் Thu Nov 09, 2017 7:58 pm

» தீபத்திருநாள் வாழ்த்துக்கள்
by Dheeran Wed Oct 18, 2017 4:01 pm

» பண்டைய இந்தியாவின் விமானத் தொழில் நுட்பம்
by ஆனந்தபைரவர் Sat Nov 26, 2016 1:23 pm

» வெற்றி மாபெரும் வெற்றி!
by ஆனந்தபைரவர் Sat Nov 26, 2016 1:16 pm

» பாரதி பாடலில் அராஜக “செக்யுலர்” திருத்தங்கள் - ஜடாயு
by ஆனந்தபைரவர் Sat Nov 26, 2016 12:55 pm

» மோடி, கருப்புப்பண ஒழிப்பு, ஊடகங்கள் - ஜெயமோகன்
by ஆனந்தபைரவர் Sat Nov 26, 2016 12:41 pm

» அனைவருக்கும் வணக்கம்.
by ஆனந்தபைரவர் Sat Nov 26, 2016 11:46 am

» நான் ஒரு ஹிந்து என்பதில் ஏன் பெருமிதம் கொள்கிறேன் – பாகம் 1 AGNIVEER
by ஆனந்தபைரவர் Sat Nov 26, 2016 11:42 am

» தேவையா இந்த சமஸ்கிருத துவேஷம்
by Dheeran Sat Jun 25, 2016 12:46 pm

» சிவ வழிபாடு புத்தகம்
by tammy ranga Thu Dec 17, 2015 3:37 am

» ஷ்ரிடி சாய் பாபா புண்ணிய வரலாறு தமிழில்
by tammy ranga Thu Dec 17, 2015 3:35 am

» ஆரிய திராவிட மாயை
by Dheeran Thu Oct 29, 2015 4:10 pm

» தென்புலத்தார் வழிபாடு
by Dheeran Sun Sep 27, 2015 8:50 pm

» தமிழ் ஹிந்துவும் இலவச ஜோதிட கணிப்பு
by ஹரி ஓம் Mon Aug 03, 2015 2:36 am

» வெற்றி வேல்!!!வீரவேல்!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
by ஹரி ஓம் Wed Jun 24, 2015 4:09 am

» சிவதாண்டவம் - PB ஸ்ரீனிவாஸ்
by i.mahatheva Thu Jun 18, 2015 5:24 pm

» கால சர்ப்ப தோஷம் என்றால் என்ன?
by jothi sangeetha Thu May 21, 2015 1:43 pm

» மல்லிகைப் பூவை தலையில் சூடுங்கள் - பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு மருந்து
by கே இனியவன் Thu May 21, 2015 11:02 am

Topsites
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ]
Ranking


திருமணத்தின் வகைகள்

2 posters

Go down

திருமணத்தின் வகைகள்  Empty திருமணத்தின் வகைகள்

Post by tmm_raj_ramesh Fri Mar 30, 2012 4:36 pm

jpUkzj;jpd; tiffs;jpUkzk; nra;af;$ba #o;epiyfisf; fzf;fpy; nfhz;L gy tifahf jpUkzj;ijg; gphpf;fyhk; vd;W gok;ngUk; E}y;fs; $Wfpd;wd. Xt;nthU rKjhaKk; ,dKk; xt;nthU rlq;F rk;gujhaj;ijf; nfhz;Ls;sd ,Ug;gpDk; jpUkzk; elf;Fk; #o;epiy kw;Wk; Mz; ngz; ,Uthpd; kdepiy kw;Wk; ngw;Nwhhpd; epiyiaAk; nghUj;J jpUkzq;fs; tifg;gLj;jg;gl;Ls;sd. vl;L tifahd jpUkzr; rlq;Ffs; eph;zapf;fg;gl;Ls;sd.igrhrk; : xU ngz;iz mts;cwq;fpf; nfhz;bUf;Fk; nghONjh my;yJ rhpahd kdepiyapy; ,y;yhky; ,Uf;fk; NghNjh gyte;jkhf tpthfk; nra;J nfhs;tJ my;yJ mtis fh;g;gtjpahf;fpa gpd; xg;Gf;fhf jpUkzk; nra;J nfhs;tJ igrhrk; vdg;gLk;.,uhl;rrk; : xU ngz;id gyte;jkhf mtSila rk;kjkpy;yhkYk; mtSila cwtpdh;fspd; rk;kjk; ,y;yhkYk; J}f;fp te;J jpUkzk; nra;J nfhs;tJk; ,uhl;rrk; vdg;gLk;. ,jpNyNa `uzh vd;W xU tif ,Uf;fpwJ. ,jpy; ngz;Zila rk;kjk; ,Uf;Fk;. Mdhy; mtSila cwtpdh;fspd; rk;kjk; ,Uf;ffhJ. ,e;j Kiwf;F xU rhd;W jhd; kfhghujj;jpy; Uf;kzpia fpU~;zh; jpUkzk; nra;J nfhs;tJ.fhe;jh;tk; : jw;fhyj;jpy; ,ij fhjy; jpUkzk; vd;fpNwhk;. xU taJ te;j MZk; ngz;Zk; jq;fSf;Fs; xUtUf;nfhUth; <;h;f;fg;gl;L jq;fSila KO rk;kjj;jpd; Nghpy; ahUila rk;kjKdpd;wp> Kiwahd rlq;Ffs; vJTk; nra;ahky; jpUkzk; nra;tJ fhe;jh;tk; vdg;gLk;.gpu[hgj;ak; : xUth; jhd; gpuk;k Nyhfj;ij milgjw;fhf jFjpAs;s xU tuidj; Njh;e;njLj;J> me;j tuDf;F xU fd;dpg; ngz;id fd;dpfhjhdk; nra;J nfhLg;gJ gpu[hgj;ak; MFk;.Rak;tuk; : xU ngz; jpUdz kz;lgj;jpy; $bapUf;Fk;. jpUkzj;jpw;F jFjpAs;s jdf;F tpUg;gkhd xUtiu Njh;e;njLj;J kze;J nfhs;tJ Rak;tuk; vdg;gLk;.Mh;~k; : ,e;j Kiwapy; ngz;zpd; jfg;gdhh;> xU MZf;F jd; kfisj; jpUkzk; nra;J nfhLj;J xd;W my;yJ ,uz;L gRf;fisAk; nfhLg;ggJ Mh;~ tpthfk; vdg;gLk;.nja;tk; : xU ahfk; elf;Fk; nghOJ me;j ahfj;jpy; fye;J nfhs;sk; my;yJ ahfj;ij elj;Jgthpy; jFjpahd xUtUf;F jd; kfis jpUkzk; nra;J nfhLg;ggJ nja;t tpthfk; MFk;.gpuk;kk; : ,J fd;ah jhdk; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. ,e;j Kiwapy; kzkfspd; jfg;gdhh; kzkfis mtDila gbg;G> Fzk;> jFjp ,tw;wpd mbg;gilapy; jd; kfis rh];jpu rk;ujhaq;fspd; go ve;j xU gpujpgyDk; ,y;yhky; jpUkzk; nra;J nfhLg;gJ gpuk;kk; vdg;gLk;.Nkw;fz;l vl;L Kiwfspy; jpUkz epfo;Tfis tifg;gLj;jyhk;. ,jpy; ngz;zpd; rk;kjkpy;yhky; elf;Fk; jpUkz epfo;Tfshd igrhrk; kw;Wk; ,uhl;rrk; jpUkzk; vd;W me;j];ij ,oe;J tpLfpwJ. ,e;jpa rl;l Kiwfspd; gb Mz; ngz; ,Uthpd; rk;kjj;jpd; ngahpy; cw;whh; cwtpdh; Kd;dpiyapNyh my;yJ rl;l Kiwfspd; gb gjpT nra;tNj jhd; jpUkzk; vd;whfpwJ.


tmm_raj_ramesh
நண்பர்கள்

Posts : 167
Join date : 02/03/2012
Age : 47
Location : thirumangalam திருமங்கலம்

http://vedhajothidam.blogspot.in

Back to top Go down

திருமணத்தின் வகைகள்  Empty Re: திருமணத்தின் வகைகள்

Post by ஹரி ஓம் Sat Mar 31, 2012 4:45 pm


jpUkzj;jpd; tiffs;

jpUkzk; nra;af;$ba #o;epiyfisf; fzf;fpy; nfhz;L gy tifahf
jpUkzj;ijg; gphpf;fyhk; vd;W gok;ngUk; E}y;fs; $Wfpd;wd. Xt;nthU rKjhaKk; ,dKk;
xt;nthU rlq;F rk;gujhaj;ijf; nfhz;Ls;sd ,Ug;gpDk; jpUkzk; elf;Fk; #o;epiy
kw;Wk; Mz; ngz; ,Uthpd; kdepiy kw;Wk; ngw;Nwhhpd; epiyiaAk; nghUj;J jpUkzq;fs;
tifg;gLj;jg;gl;Ls;sd. vl;L tifahd jpUkzr; rlq;Ffs; eph;zapf;fg;gl;Ls;sd
.

igrhrk; : xU ngz;iz mts;cwq;fpf; nfhz;bUf;Fk; nghONjh my;yJ rhpahd
kdepiyapy; ,y;yhky; ,Uf;fk; NghNjh gyte;jkhf tpthfk; nra;J nfhs;tJ my;yJ mtis
fh;g;gtjpahf;fpa gpd; xg;Gf;fhf jpUkzk; nra;J nfhs;tJ igrhrk; vdg;gLk;.


,uhl;rrk; : xU ngz;id gyte;jkhf mtSila rk;kjkpy;yhkYk; mtSila
cwtpdh;fspd; rk;kjk; ,y;yhkYk; J}f;fp te;J jpUkzk; nra;J nfhs;tJk; ,uhl;rrk;
vdg;gLk;. ,jpNyNa `uzh vd;W xU tif ,Uf;fpwJ. ,jpy; ngz;Zila rk;kjk; ,Uf;Fk;.
Mdhy; mtSila cwtpdh;fspd; rk;kjk; ,Uf;ffhJ. ,e;j Kiwf;F xU rhd;W jhd;
kfhghujj;jpy; Uf;kzpia fpU~;zh; jpUkzk; nra;J nfhs;tJ.


fhe;jh;tk; : jw;fhyj;jpy; ,ij fhjy; jpUkzk; vd;fpNwhk;. xU taJ
te;j MZk; ngz;Zk; jq;fSf;Fs; xUtUf;nfhUth; <;h;f;fg;gl;L jq;fSila KO
rk;kjj;jpd; Nghpy; ahUila rk;kjKdpd;wp> Kiwahd rlq;Ffs; vJTk; nra;ahky;
jpUkzk; nra;tJ fhe;jh;tk; vdg;gLk;.


gpu[hgj;ak; : xUth; jhd; gpuk;k Nyhfj;ij milgjw;fhf jFjpAs;s xU
tuidj; Njh;e;njLj;J> me;j tuDf;F xU fd;dpg; ngz;id fd;dpfhjhdk; nra;J
nfhLg;gJ gpu[hgj;ak; MFk;.


Rak;tuk; : xU ngz; jpUdz kz;lgj;jpy; $bapUf;Fk;. jpUkzj;jpw;F
jFjpAs;s jdf;F tpUg;gkhd xUtiu Njh;e;njLj;J kze;J nfhs;tJ Rak;tuk; vdg;gLk;.


Mh;~k; : ,e;j Kiwapy; ngz;zpd; jfg;gdhh;> xU MZf;F jd; kfisj;
jpUkzk; nra;J nfhLj;J xd;W my;yJ ,uz;L gRf;fisAk; nfhLg;ggJ Mh;~ tpthfk;
vdg;gLk;.


nja;tk; : xU ahfk; elf;Fk; nghOJ me;j ahfj;jpy; fye;J nfhs;sk;
my;yJ ahfj;ij elj;Jgthpy; jFjpahd xUtUf;F jd; kfis jpUkzk; nra;J nfhLg;ggJ
nja;t tpthfk; MFk;.


gpuk;kk; : ,J fd;ah jhdk; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. ,e;j Kiwapy;
kzkfspd; jfg;gdhh; kzkfis mtDila gbg;G> Fzk;> jFjp ,tw;wpd mbg;gilapy;
jd; kfis rh];jpu rk;ujhaq;fspd; go ve;j xU gpujpgyDk; ,y;yhky; jpUkzk; nra;J
nfhLg;gJ gpuk;kk; vdg;gLk;.


Nkw;fz;l vl;L Kiwfspy; jpUkz epfo;Tfis tifg;gLj;jyhk;. ,jpy;
ngz;zpd; rk;kjkpy;yhky; elf;Fk; jpUkz epfo;Tfshd igrhrk; kw;Wk; ,uhl;rrk;
jpUkzk; vd;W me;j];ij ,oe;J tpLfpwJ. ,e;jpa rl;l Kiwfspd; gb Mz; ngz; ,Uthpd;
rk;kjj;jpd; ngahpy; cw;whh; cwtpdh; Kd;dpiyapNyh my;yJ rl;l Kiwfspd; gb gjpT
nra;tNj jhd; jpUkzk; vd;whfpwJ.ஹரி ஓம்
ஹரி ஓம்
தலைமை நடத்துனர்
தலைமை நடத்துனர்

Posts : 922
Join date : 03/08/2010
Age : 37
Location : கன்னியாகுமரி

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum